English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa toteuttettujen tai suunnitteilla olevien toimenpiteiden (esim. lainsäädännön) vaikutuksista,niiden merkittävyydestä ja mahdollisista haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista.

Vaikutusten arviointi voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan taloudellisiin, sosiaalisiin, ja ympäristövaikutuksiin. Lisäksi voidaan erikseen tarkastella vaikutuksia tiettyjen organisaatioiden ja viranomaisten toimintaan.

Taloudelliset vaikutukset

Taloudellisilla vaikutuksilla tarkoitetaan vaikutuksia kotitalouksien asemaan, yrityksiin, julkiseen talouteen ja kansantalouteen. Taloudellisten vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tyypillisesti selvittää miten valitut keinot tukevat talouskasvua, työllisyyden kehitystä, yritysten toimintaa ja kilpailukykyä sekä kansalaisten hyvinvointia. Työllisyysvaikutusten arviointi voidaan nähdä sekä osana taloudellisten että sosiaalisten vaikutusten arviointia.

Sosiaaliset vaikutukset

Sosiaalisilla vaikutuksilla tarkoitetaan muun muassa vaikutuksia kansalaisten asemaan ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan; sosiaalisia ja terveysvaikutuksia, vaikutuksia yhdenvertaisuuteen, lapsiin ja sukupuolten tasa-arvoon; kielellisten oikeuksien toteutumiseen; työllisyyteen ja työelämään; rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen, aluekehitykseen; tietoyhteiskuntaan.

Ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; maaperään, vesiin, ilmaan, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Ympäristövaikutusten arvioinnista on olemassa oma lainsäädäntönsä.

Arvioinnin toteuttaminen

Vaikutusten arviointi alkaa merkityksellisten vaikutusalueiden ja vaikutusten tunnistamisella. Vaikutusarviointi on aina luonteeltaan vertailua. Vertailun lähtökohtana on 0-tilanne, jossa mitään toimenpiteitä ei tehdä tai säiltytetään nykytila. Vaikutusten arviointi tapahtuu siten aina suhteessa, johonkin toiseen vaihtoehtoon. Vaikutusarviointi kertoo eri vaihtoehtoisin sisältyvät keskeiset vaikutukset. Usein vaikutusarvioinnissa tarkastellaan myös tarkasteltavien keinojen kustannuksia sekä toimeenpanon tehokkuutta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: