English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Asiakascaset

Suodata

  • Arviointi
  • Asuminen
  • Julkiset hankinnat
  • Koulutus
  • Markkinointi
  • Selvitys
  • Näytä kaikki

Sisäilmaosaamisen kartoitus sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa sosiaali- ja terveysalan sisäilmateemoihin liittyvän osaamisen riittävyyttä eri koulutusasteiden perus-, lisä- ja täydennyskoulutuksissa. Kartoituksessa havaittiin, että…

31.01.2024
Ryhmä kavereita kävelee kadulla

Selvitys monikielisen yhteiskuntaorientaation toteuttamisvaihtoehdoista ja kehittämistarpeista

Selvitys kerää yhteen monikielisen yhteiskuntaorientaation toteutustapoja ja kokemuksia Suomessa, kokoaa tietoa yhteiskuntaorientaation toteutustavoista eräissä muissa maissa sekä antaa suosituksia siitä,…

29.01.2024
Kuvituskuva sumuisesta joesta

Selvitys tilapäistä suojelua saavista työvoimapalvelujen asiakkaina ja työmarkkinoilla

Owal Group toteutti työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen toimeksiannosta selvityksen tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työllistymisestä. Selvitys tarjoaa tietoa ukrainalaisten työllistymisestä…

18.01.2024

Tukea äkillisten rakennemuutosten hallintaan

Vuoden 2023 aikana laadittu Rakennemuutoksen hoidon rakennuspalikat – Aluetoimijoiden opas ÄRM-tilanteisiin on julkaistu tänä syksynä.  Käsikirjamaisen oppaan tavoitteena on tukea…

11.10.2023

Tulos- ja vaikuttavuusperusteisten hankintojen rakennuspalikat -käsikirja

Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-rahoitteisessa (Euroopan sosiaalirahasto) Laava-hankkeessa on kehitetty tulos- ja vaikuttavuusperusteisia hankintoja. Hankkeen kehittämistyön tuloksena  syntynyt käsikirja on julkaistu syksyllä…

24.10.2023

Työelämätoimikuntien nykytilan arviointi

Hankkeessa tarkasteltiin työelämätoimikuntien toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta erityisesti ammatillisen koulutuksen laadun varmistamisen ja parantamisen näkökulmasta. Lisäksi on tunnistettu toiminnan vaikuttavuutta…

25.10.2022
Ryhmä kavereita kävelee kadulla

Selvitys S2-opetuksen nykytilasta

Suomi/ruotsi toisena kielenä (S2/R2) -opetuksen nykytilan kartoituksessa on tehty läpiluotaava katsaus S2-opetuksen nykytilasta varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Selvitykseen on kuvattu pääosin varhaiskasvatuksen,…

22.09.2022

Esteettömyysdirektiivin vaikutusten arviointi (rakennettu ympäristö)

Selvityksessä on arvioitu vaikutuksia ja kustannuksia, joita rakennettua ympäristöä koskevien vaatimusten (liite III) ottaminen mukaan esteettömyysdirektiivin kansalliseen toimeenpanoon aiheuttaisi toimijoille,…

21.09.2022

TYP-toiminnan tietotarpeiden kartoitus

Työ- ja elinkeinoministeriö selvitti TYP-toiminnan toteuttamiseen liittyviä tietopuutteita sekä kehittämistarpeita. TE-palveluissa on rekisteritietojen (URA, TYPPI) mukaan vuosittain noin 40 000…

21.09.2022

Opas yhteisö- ja palvelukorttelien sopimusmalleihin

ARA on julkaissut oppaan sopimusmalleista ikääntyneiden yhteisö- ja palvelukortteleiden toteutuksen tueksi. Yhteisö- ja palvelukorttelit ovat asumisen kehittämisessä aktiivisen ideoinnin ja…

20.01.2022

Selvitys koronan vaikutuksista STEA-avustuksilla rahoitettuun toimintaan

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) toteutti selvityksen koronan vaikutuksista STEA-avustettuun toimintaan. STEA seuraa säännöllisesti valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Vuonna…

20.01.2022

Kartoitus kira-alan sisäilma-teeman koulutuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ja osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa on toteutettu kartoitus kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksista. Kartoitus kattaa tutkintoon…

22.11.2021

Kotoutumisen Kumppanuusbarometri 2020

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa kotoutumisen kumppanuusohjelmaa, joka on kotoutumisen ja yhteiskunnan vastaanottavuuden parissa toimivien avoin verkosto. Ohjelman tavoitteena on tukea…

20.09.2021

Helsingin työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden kehitys vuosina 2021 ja 2022

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi työttömien määrään ja näin ollen myös työmarkkinatukiin. Selvityksen tavoitteena oli arvioida koronapandemian vaikutuksia Helsingin kaupungin osarahoittaman…

01.09.2021
People walking near the metro station.

Työllisyyden kumppanuuspilottien kehittävä arviointi

Työllisyyden kumppanuuspiloteissa saatiin runsaasti oppeja asiakkaiden työllistyvyydestä. Oppimista pilottikokonaisuudessa tuettiin kehittävällä arvioinnilla. Juha Sipilän hallitusohjelmassa olleen kasvupalvelu-uudistuksen osana käynnistettiin joukko…

24.08.2021

Selvitys ikääntyneiden asumistarpeiden ennakoinnista kunnissa

Ympäristöministeriö toteuttaa kolmivuotista ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa, jonka yhtenä painopisteenä on ikääntyneiden oman ja kuntien asumisen ennakoinnin ja varautumisen vahvistaminen. Kuntien…

24.08.2021

Rakentamisen vastuut MRL-uudistuksessa – muutosehdotusten vaikutusten ennakkoarviointi

Ympäristöministeriön valmistelemassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistuksessa määritetään hallitusohjelman mukaisesti rakentamisen vastuunjakoa pyrkimyksenä parantaa rakentamisen laatua ja valvontaa. Ympäristöministeriö valmisteli…

24.08.2021

Kestävä kaupunki -ohjelmassa laaja-alaista ja konkreettista yhteistyötä kehittäjien välillä

Kestävä kaupunki -ohjelma on reilun kahden vuoden aikana osoittautunut tärkeäksi yhteistyön luojaksi ja käytännön kestävyysmuutosten vauhdittajaksi. Ympäristöministeriön koordinoima viisivuotinen Kestävä…

24.08.2021

ASTA-hankkeessa on parannettu talousneuvonnan saatavuutta monin tavoin

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeessa (ASTA) on kehitetty ja vakiinnutettu talousongelmien ehkäisemisen toimintamalleja kuntien, vuokrataloyhtiöiden ja järjestöjen yhteensä 23 osahankkeessa ja…

24.08.2021
lapsella käsi vanhemman kädessä ja reppu selässä

Yhdenvertaisuulain arviointi

Vuonna 2015 voimaan tulleen uuden yhdenvertaisuuslain tavoitteena oli syrjintäkiellon yhtenäistäminen ja eri syrjintäperusteiden saattaminen yhtenäisen oikeussuojan piiriin kaikilla elämänalueilla. Tutkimushankkeen…

05.03.2021

Selvitykset reformin toimeenpanosta ja koronavirusepidemian vaikutuksista koulutukseen

Kaksiosaisen selvitystyön toinen osa koski ammatillisen koulutuksen reformi toimeenpanoa. Toisessa osassa tarkasteltiin koronavirusepidemian vaikutuksia ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen ja kokonaisuutena toisen…

16.03.2021
nainen ja mies kadulla. Aurinko paistaa taustalla.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen -käytäntöjen kartoitus

Selvityksessä kartoitettiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen rakenteista ja käytännöistä Suomessa ja valituissa kansainvälisissä verrokkimaissa. Valikoidut verrokkimaat ovat Ruotsi, Tanska, Alankomaat,…

05.03.2021

Osaamisen ennakointifoorumin ulkoinen arviointi

Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) ulkoinen arviointi käynnistyi elokuussa 2018 ja jatkui koko ennakointifoorumin käynnissä olevan toimikauden 2020 loppuun. Arvioinnin tehtävänä on tuottaa…

05.03.2021
nainen katsoo aurinkoon

Ammattiosaamisen pilottien arviointi

Ammatillisen osaamisen pilottien tavoitteena on ollut helpottaa osaavan työvoiman alueellisia ja ammattialoittaisia saatavuusongelmia, sujuvoittaa työvoiman rekrytointia sekä kehittää ammatillista koulutusta…

05.03.2021
People walking near the metro station.

Selvitys työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjauksesta ja palveluista kunnissa

Selvitys toteutettiin Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta joulukuun 2019 ja toukokuun 2020 välisenä aikana.  Selvityksessä tarkasteltiin kuntien osalta maahanmuuttoasioiden koordinoinnin ja…

04.08.2020

Selvitys kotoutuja-asiakkaiden ohjauksesta ja palveluista TE-toimistoissa

Selvitys toteutettiin Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta joulukuun 2019 ja toukokuun 2020 välisenä aikana. Selvityksen tavoitteina oli kerätä tietoa siitä, miten…

04.08.2020
Ryhmä kavereita kävelee kadulla

Ammatillisen koulutuksen uudistus teollisuuden kilpailukyvyn vahvistajana

Ammatillisen koulutuksen reformi on osin vastannut työelämän tarpeisiin ja lisännyt opiskelijoiden työllisyyttä – haasteita on yhä Hankkeessa selvitettiin ammatillisen koulutuksen…

04.05.2020

Sisäilmaosaamisen kartoitus

Merkittävimmät sisäilmaosaamisen vajeet liittyvät rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon kokonaisuuden hallintaan Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ja osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa…

26.03.2020

Kansainvälinen selvitys lapsistrategioista ja lapsivaikutusten arvioinnista

Suomessa valmistellaan parhaillaan kansallista lapsistrategiaa, jonka kautta pyritään kohti lapsi- ja perhemyönteistä Suomea. Lapsistrategian valmistelun pohjatyö aloitettiin edellisen hallituksen kaudella…

29.10.2019

KIRA-digi -kärkihanke uudisti kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaation kehityksen ehtona olevaa yhteistyötä

Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation kärkihanke KIRA-digi pyrki vauhdittamaan kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota toteutuskaudellaan vuosina 2016-2019. Owal Group toteutti hankkeen loppuarvioinnin…

05.07.2019

Turvapaikkaprosessia koskeva selvitys

Turvapaikkaprosessia koskevan selvityksen tavoitteena oli selvittää, kuinka turvapaikkaprosessia voitaisiin jatkossa sujuvoittaa, prosessin laatua parantaa ja sen kestoa lyhentää huolehtien samalla…

27.06.2019

Selvitys lapsivaikutusten arvioinnista

Lapsivaikutusten arviointia koskevassa selvityksessä tarkasteltiin lapsivaikutusten arvioinnin nykytilaa ja kehitystarpeita säädösvalmistelussa ja poliittisessa päätöksenteossa. Tarkastelu kohdistui sekä valtiohallintoon että kuntatasolle….

24.06.2019

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeen arviointi (I&O-kärkihanke)

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke (I&O, 2016–2018) oli yksi sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeista, joilla tuettiin hallitusohjelman hyvinvointiin…

15.05.2019

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman arviointi

Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet tukivat hallitusohjelman hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien strategisten tavoitteiden toimenpanoa. Yksi viidestä kärkihankkeesta oli Lapsi- ja perhepalvelujen…

14.05.2019

Nuorisokeskusten arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Valtion nuorisoneuvoston toimeksiantama arviointi toteutettiin marraskuun 2018 ja maaliskuun 2019 välisenä aikana. Arviointi pohjautuu nuorisokeskuksia koskevaan…

15.04.2019

Pohjois-Pohjanmaan liitto vahvistaa hankintaosaamista, kartoittaa yhteistyömalleja ja luo yhteiset pelisäännöt toiminnan tueksi

Julkisia hankintoja toteutetaan yhä enemmän eriasteiseen yhteistyöhön perustuen, mikä vaatii oppimista ja oman toiminnan uudistamista sekä tilaajilta että tuottajilta. Yhteistyö…

08.01.2019
Tram in a sunlight

Opiskelija-asuntojen tuotantotarveselvitys

Opiskelija-asuntojen tuotantotarveselvitys toteutettiin ympäristöministeriön toimeksiannosta keväällä 2018. Selvityksen tarkoituksena oli tukea pitkäjänteistä opiskelija-asumisen kehittämistä muodostamalla kokonaiskuva opiskelija-asumisen nykytilasta ja seuraavien…

24.10.2018

OKM:n nuorisovastuualueen valtionavustusprosessin arviointi

Valtion nuorisoneuvosto sekä arviointi- ja avustustoimikunta käynnistivät elokuussa 2018 opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisovastuualueen avustusprosessin arviointihankkeen. Taustalla on aikaisemmissa selvityksissä tunnistettu tarve…

26.09.2018

Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita

Tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena on selvittää ihmisten kokemuksia julkisen oikeusavun (oikeusaputoimistot ja yksityiset avustajat) sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen saatavuudesta, laadusta…

29.06.2018

Selvitys kotoutumiskoulutuksen uusista malleista

Kotona Suomessa -hanke teetti selvityksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman uusien liitteiden mukaisista ammatillistetuista malleista Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Selvityksessä tarkastellaan kotoutumiskoulutuksen vuosina…

29.06.2018

Yhdenvertaisuuden toteutuminen valinnanvapauskokeilussa

Yhdenvertaisuuden toteutumista valinnanvapauskokeiluissa on selvitetty erityisesti kielellisen saavutettavuuden näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää, kuinka asiakkaiden ja potilaiden yhdenvertaisuus ja kielellinen saavutettavuus on…

29.06.2018

Osallisena opinnoissa

Osallisena opinnoissa – Tutkimus oppijoiden osallisuuden vahvistamisesta ammatillisessa koulutuksessa -raportissa osallisuutta on tarkasteltu viiden eri ammatillisen koulutuksen järjestäjän kahden koulutusalan opiskelijoiden…

26.06.2018
Tram in a sunlight

Merellinen Helsinki -strategian taustakartoitus

Helsinkiläisten virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi, matkailupalvelujen kehittämiseksi ja kaupungin yleisen vetovoiman vahvistamiseksi Helsingin kaupunki laatii merellisen strategian. Strategian tavoitteena on mm. merellisten…

26.04.2018

Työnvälityksen kärkihankkeen pilottien toiminta- ja arviointitutkimus

Toiminta- ja arviointitutkimus on seurannut työnvälityksen kärkihankkeeseen kuuluvien pilottien toteutumista kesästä 2016 syyskuuhun 2017 saakka. Tutkimuksen tavoitteena on tukea TE-toimistoja…

29.11.2017
People walking near the metro station.

Kasvupalvelujen markkina-analyysi

Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti ”Horizon Scanning” -tyyppisen markkinavuoropuhelun kasvupalvelu-uudistuksen tueksi vuosien 2016-2017 taitteessa. Vuoropuhelua edelsi markkina-analyysi potentiaalisista kasvupalvelujen tuottajista. Tutustu raporttiin…

21.11.2017

Toimitilahankkeiden vaikutusarviointimalli

Senaatti-kiinteistöt huolehtii valtion kiinteistövarallisuuden hallinnasta ja toimitilojen vuokrauksesta. Laadimme Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta toimitilahankkeiden vaikutusarvioimallin. Vaikutusarvioinnin tavoitteena on tuoda esiin suunnitellun investoinnin…

13.09.2017

Väestösuhteiden kartoitus

Oikeusministeriölle vuonna 2017 toteutetussa väestösuhteiden kartoituksessa on koottu yhteen seitsemän paikkakunnan 100 turvapaikanhakijan ja 27 avainhenkilön haastattelut, kuntiin suunnatun kyselyn (N = 1653)…

01.06.2017

Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) arviointi

Arvioinnin kohteena oli Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO), joka käynnistettiin vuonna 2013 osana nuorisotakuun toimia. Ohjelman tavoitteena oli tarjota pelkän peruskoulun…

15.06.2017

Digitalisaation vaikutukset ammattiosaamiseen

DIGAM – Digitalisaation vaikutukset osaamisen kehittymiseen ammatillisessa koulutuksessa -tutkimuksessa selvitettiin digitalisaation vaikutuksia osaamisen ja oppimisen kehittymiseen. Lisäksi selvitettiin, minkälainen rooli digitalisaatiolla…

26.01.2017

Tilastollinen tietopalvelu kunnan päätöksenteon apuna

Owal Group on toiminut vuoden 2016 alusta lähtien Oulun kaupungin kumppanina kuukausittaisen tilastollisen tietopalvelun tuottamisessa. Raportoinnin avulla seurataan kuntatalouden kannalta…

07.10.2016
People walking near the metro station.

Ammatillinen koulutus ja TKI -tilannekatsaus

Tilannekatsauksessa selvitetään ammatillisen toisen asteen koulutuksen asemaa ja merkitystä alueellisen ja paikallisen tason tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Katsauksessa tarkastellaan, miten…

28.09.2016

Alueiden vahvuuksien analyysi

Työ- ja elinkeinomisteriö on käynnistänyt valtakunnallisen alueiden vahvuuksien analyysin. Työn keskeisenä osana ovat 18 maakunnassa toteutettavat työpajat, jotka toteutetaan yhteistyössä maakuntien liittojen…

28.09.2016

Uutta osaamista pk-yrityksiin

Uutta osaamista pk-yrityksiin -selvitys- ja vaikuttamistyön tavoitteena on madaltaa pk-yritysten kynnystä hyödyntää kansainvälisiä osaajia eli ulkomaalaisia ammatillisen koulutuksen työssäoppijoita, korkeakoulujen harjoittelijoita…

24.05.2016

Koulutustoimikuntajärjestelmän vaikuttavuuden arviointi

Arviointi toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta (5-10/2015). Kohteena ollut koulutustoimikuntajärjestelmä muodostuu 26 eri aloja edustavasta koulutustoimikunnasta sekä järjestelmän ohjausryhmästä. Toimeksiannossa arvioitiin…

26.01.2016

TE-toimistojen yrityslähtöisen toimintamallin arviointitutkimus

Selvityksessä arviointiin TE-toimiston yrityslähtöisen toimintamallin toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä TE-toimistojen ja yrityspalveluorganisaatioiden, yrittäjäjärjestöjen sekä yksityisten henkilöstöpalvelualan yritysten välistä kumppanuutta. Arvioinnissa…

22.02.2016

Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin

Owal Group Oy toteutti vuonna 2015 oikeusministeriön toimeksiannosta selvityksen, jonka lähtökohtana on ollut tehdä näkyväksi vihapuheen ja häirinnän ilmenemistä yhteiskunnassa eri…

08.02.2016

Specima-täydennyskoulutusten arviointi

Selvitystyössä arvioitiin maahanmuuttajataustaisen opetus-, ohjaus- ja neuvontahenkilöstön Specima-täydennyskoulutuksen erityisavustuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta osana opettajakoulutuksen järjestelmää. Selvityksen perusteella tuotettiin ehdotus koulutusten tulevaisuuden toteuttamistavasta….

26.01.2016

Luontomatkailustrategia

Cursor Oy käynnisti tammikuussa 2014 prosessin seudun luontomatkailustrategian ja sitä tukevan toimenpideohjelman laatimiseksi. Toimimme Cursorin kumppanina strategiaprosessissa ja autoimme määritelemään seudun luontomatkailun kärjet ja avainkohderyhmät…

06.02.2015

SADe-ohjelman riippumaton arviointi

Valtiovarainministeriön SADe-ohjelman toteutusta tukeva riippumaton arviointi jatkuu koko ohjelmakauden ajan vuoden 2015 loppuun asti. Vuoden 2014 joulukuussa valmistuneen arvioinnin väliraportin…

17.03.2015

Työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen seuranta ja arviointi

Osana nuorisotakuun toimia käynnistetyn nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman ja sen toimeenpanemiseksi myönnettyjen valtionavustusten tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seuranta ja arviointi…

08.03.2015

Ympärivuotista liikunta- ja matkailuliiketoimintaa koskeva selvitys

Imatran Seudun Kehitysyhtiö (Kehy) vahvisti seudun ympärivuotisen liikunta- ja aktiviteettimatkailua sekä uusien matkailuinvestointien saamista alueelle. Kehitystyön tueksi tehtiin markkinaselvitys ja markkinointi-…

01.03.2015

Bioalan liiketoiminnan tarpeet

Toteutimme Imatran Seudun Kehittämisyhtiön toimeksiannosta hankkeen, jossa profiloitiin bioalan yrittäjiä ja heidän tarpeitaan yrityspalveluille. Lisäksi työssä arvioitiin nykyisten yrityspalveluiden soveltuvuutta bioalan…

01.03.2015

Tekesin Huippuostajat-ohjelman aktivointipalvelut

Ohjelmassa vauhditetaan uusien innovaatioiden syntymistä fiksujen hankintojen ja markkinoiden kehittämisen avulla. Tavoitteena on edistää erityisesti pk-yritysten kehittämien tuotteiden ja palvelujen…

01.03.2015

Innovatiiviset ja vastuulliset hankinnat -valmennus

Turun yliopisto toteutti seudun hankintayksiköille hankintavalmennuskokonaisuuden, jonka tavoitteena oli vahvistaa seudun pk-yritysten mahdollisuuksia vastatta julkisiin tarjouskilpailuihin, lisätä julkisten hankkijoiden osaamista…

01.03.2015

Hankintojen valmennus- ja sparrausohjelma Pirkanmaalla

Pirkanmaan liitto halusi vahvistaa seudun toimijoiden hankintaosaamista, testata erilaisia hankintamalleja ja tukea hankintojen konkreettista toteutusta. Owal Group toteutti yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa…

01.03.2015

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Hankintaohjelmalla vahvistettiin hankintojen elinkeinopoliitista vaikuttavuutta uudistaalla strategista hankintajohtamista ja hankintojen toteutusmalleja.

01.03.2015

Biotalouden markkinointisuunnitelma ja -aineisto

Parikkalan kunta halusi lisätä seudun hyvinvointia ja elinvoimaisuutta vahvistamalla biotalousalan toimintaedellytyksiä ja liiketoimintaa. Owal Group tuki biotalousalan yritysten sijoittumista seudulle…

01.03.2015

Työllistymisen edistäminen RAY:n avustamissa järjestöissä

Työllistymisen edistäminen RAY:n avustuskohteena -raportissa on kartoitettu Raha-automaattiavustuksia työllistymisen edistämiseen saaneiden järjestöjen toimintaa monipuolisesti eri näkökulmista. Raporttiin on koottu keskeisimmät selvitystyön aikana…

25.02.2015

Vantaan brändiuudistus

Vantaan kaupunki valitsi Owal Groupin strategiseksi kumppanikseen kaupungin brändiuudistuksen toteutuksessa. Uusi brändi lanseeratiin tammikuussa 2015. Tämän jälkeen työ on jatkunut brändiuudistuksen toimeenpanolla. Brändiuudistuksen…

07.02.2015

Työpolitiikan kansainvälinen vertaisarviointi

Owal Group Oy toteutti työ- ja elinkeinoministeriölle laajan kansainvälisen vertaisarvioinnin, jossa arvioitiin yhdeksän eri maan työpolitiikan palvelujärjestelmää sekä sitä, mitä…

07.02.2015

Cleantech-strategian toimeenpano

TEM ja Tekes käynnistivät vuonna 2012 kansallisen prosessin, jossa julkisen- ja yksityisen sektorin toimijat ovat antaneet oman konkreettisen lupauksen roolistaan ja toimistaan Suomen kestävän talouden edistämiseksi.

29.12.2014

Ennakoinnin systematisointi

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) käynnisti vuonna 2013 ennakoinnin systematisointihankeen,jonka tavoitteena oli systematisoida ministeriön ja sen hallinnonalan ennakointityötä. Kehitettyä mallia pilotoitiin ministeriön…

07.12.2013

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: