English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Julkaisut ja aineistot

Suodata

 • te-palvelut
 • selvitys
 • tulos- ja vaikuttavuusperusteiset hankinnat
 • työllisyyspalvelut
 • TE-palvelut
 • kartoitus
 • sisäilma
 • rakentaminen
 • kiinteistöt
 • koulutus
 • kulttuuriala
 • kokeilut
 • kehittäminen
 • yhteiskunta
 • muutoskyky
 • analyysi
 • korona
 • järjestöt
 • työelämä
 • työllisyys
 • selvitykset
 • lainsäädäntö
 • Maapolitiikka
 • tutkimus
 • kaupungit ja kunnat
 • arviointi
 • kotouttaminen
 • maahanmuuttajat
 • syrjintä
 • oppiminen
 • Suomi100
 • Tutkimus
 • Maaseutu
 • Arviointi
 • indikaattori
 • Työllisyys
 • kilpailukyky
 • Ikääntyminen
 • Asuminen
 • Palveluasuminen
 • Selvitys
 • Sisäilma
 • Kartoitus
 • Osaamisvaje
 • Rakennusala
 • Kiinteistöt
 • Rakentaminen
 • Työnvälitys
 • Kasvupalvelut
 • Pilotit
 • Palveluntuottajat
 • Yrityspalvelut
 • Työelämä
 • arviointiraportit
 • julkiset hankinnat
 • valmennusaineistot
 • markkinakatsaukset
 • tutkimukset
 • Näytä kaikki

Tiedolla johtaminen hajautetuissa järjestelmissä: Vertailuselvitys Tanskan, Sveitsin ja Saksan työpolitiikan tiedolla johtamisen toimintamalleista

Tämän kartoituksen tavoitteena oli kuvata työvoimapalveluihin liittyviä tiedolla johtamisen prosesseja, menetelmiä ja työkaluja kolmessa hajautetulla periaatteella toimivassa verrokkimaassa. Selvitys on toteutettu maalis-toukokuun 2023 aikana. Se pohjautuu ilmiötä koskevaan tiiviiseen selvityskatsaukseen sekä maita koskevien www-lähteiden, lainsäädännön ja julkaisujen analyysiin.

25.8.2023

Tulos- ja vaikuttavuusperusteisten hankintojen rakennuspalikat -käsikirja

Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-rahoitteisessa (Euroopan sosiaalirahasto) Laava-hankkeessa on kehitetty tulos- ja vaikuttavuusperusteisia hankintoja. Käsikirja on suunnattu tulos- ja vaikuttavuusperusteisia hankintoja suunnitteleville ja niitä tekeville, ja sen tavoitteena on hahmottaa tulos- ja vaikuttavuusperusteisten hankintojen rakennuspalikoita eli asioita, joita voi ajatuksellisesti olla hyvä huomioida.

24.10.2023

Kartoitus KIRA-alan sisäilmaosaamisesta tutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä lisä-, jatko- ja täydennyskoulutuksessa

Kartoituksen tehtävänä oli tuottaa tietoa kiinteistö- ja rakennusalan toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen tuottamasta sisäilmaosaamisesta sekä lisä-, jatko- ja täydennyskoulutuksena saatavasta sisäilmaosaamisesta.

23.11.2021

Kulttuurialan kokeilu- ja kehittämisavustusten arviointi: Loppuraportti

Haku- ja arviointiprosessi oli kokonaisuudessaan onnistunut menettelytapoja uudistava
kokeilu, ja kokeilu- ja kehittämishankerahoitus voi menettelytapojensa osalta myötävaikuttaa
positiivisesti valtionavustustoiminnan kehittämiseen OKM:ssä ja laajemmin valtioneuvostossa.

14.10.2021

Näkemyksiä yhteiskunnan muutoskykyyn

Yhteiskunnallinen muutos ei ole vain muutosta ajattelutavoissa, toimintamalleissa ja yksilötason käyttäytymisessä, vaan edellyttää kaikkien osasten samanaikaista muutosta. Tässä työpaperissa vastataan siihen, mitä on yhteiskunnallinen muutoksentekokyky, miltä sen nykytila ja haasteet näyttävät sekä miten Sitran tulisi tukea muutoskyvykkyyttä, jotta työ hyödyttäisi suomalaista yhteiskuntaa.

7.10.2021

Selvitys koronan vaikutuksista STEA-avustuksilla rahoitettuun toimintaan

Tämän selvityksen tavoitteena on selvittää koronan vaikutuksia järjestöjen STEA-avustuksilla rahoitettuun toimintaan vuonna 2020. STEA seuraa säännöllisesti valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tämä raportti perustuu suurelta osin siis STEAn avustuskohteiden kyselyvastauksiin.

22.9.2021

Kokemuksia julkisten työvoimapalvelujen hajauttamisesta – Selvitys Tanskasta, Norjasta ja Saksasta

Selvityksen tarkoituksena on tuottaa yleinen katsaus Euroopan maiden ja eräiden muiden
maiden julkisten työvoimapalvelujen palvelurakenteisiin ja -rahoitusvastuisiin sekä kuvata
tarkemmin kolmen tapaustutkimusmaan tilannetta.

9.9.2021

Työttömän käsite viiden maan lainsäädännössä: Työtön on se, jolla ei ole töitä

Työtön henkilö on Suomessa määritelty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) ja työttömyysturvalaissa (1290/2002). Selvityksen tavoitteena on kuvata työttömän käsitettä Alankomaiden, Norjan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan lainsäädännössä.

24.6.2021

Maapolitiikan nykytila ja tulevaisuus : Keinot, vaikuttavuus, avoimuus ja hyväksyttävyys

Maapolitiikan toimintaympäristöön kohdistuu monia muutospaineita esimerkiksi kaupungistumiskehityksen, ilmastonmuutoksen ja poliittisten megatrendien seurauksena. Tutkimuksessa keskitytään maapolitiikan keinovalikoimaan, sen käyttöön ja toimivuuteen, maapoliittiseen tavoitteenasetantaan ja toimenpiteiden tai keinojen vaikutuslogiikkaan sekä maapolitiikan seurantaan ja raportointiin.

21.6.2021

Kestävä kaupunki -ohjelman kehittävä väliarviointi

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki –ohjelma (2019–2023) edistää kaupunkien ja kuntien laaja-alaisesti kestävää kehitystä pääpainonaan sekä ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestävät ratkaisut. Kestävä kaupunki -ohjelman kehittävän väliarvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa alkukauden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä tukea tavoitteiden ja toimenpiteiden suuntaamista loppukaudella.

2.4.2021

Kumppanuusbarometri 2020

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta lisäämällä yhteistyötä. Ensimmäistä kertaa toteutetulla kyselyllä kerättiin tietoa kotoutumisen ja yhteiskunnan vastaanottavuuden nykytilasta ja kartoitettiin kehittämistarpeita.

20.5.2021

Oikeudellinen selvitys mahdollisuuksista hyödyntää syrjinnän testausmenetelmää syrjintäkiellon valvonnassa

Raportissa on tuotettu katsaus syrjinnän testausmenetelmän eli ns. situation testing -menetelmän käytöstä syrjinnän valvonnassa Suomessa ja viidessä verrokkimaassa. Kartoitus tarjoaa tietoa menetelmän käytöstä, sen hyödyistä ja rajoitteista sekä syötteitä menetelmän monipuolisempaan käyttöön.

23.3.2021

Koronavirusepidemian vaikutukset toisen asteen koulutukseen

Selvityksessä tuotettiin tietoa koronavirusepidemian vaikutuksista kokoavasti toisen asteen koulutukseen
sekä erikseen lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

16.3.2021

Selvitys ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta

Selvityksen tehtävänä oli tuottaa kokonaiskuva ja antaa tietoa ammatillisen
koulutuksen reformin toimeenpanon tilanteesta. Lisäksi tehtävänä oli arvioida
reformin toimeenpanoa erityisesti ammatillisen koulutuksen laadun varmistamisen ja parantamisen sekä opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmista.

16.3.2021

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointi - loppuraportti

Arviointihankkeessa arvioitiin vuonna 2010 voimaan tulleen yliopistolakiuudistuksen vaikutuksia sekä vuonna 2014 käynnistetyn ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutuksia mm. opetuksen ja tutkimuksen laatuun, henkilöstöön, opiskelijoihin, korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, autonomiaan sekä Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kehittämiseen.

28.9.2018

Työkykyohjelman arviointi - Ulkoisen arvioinnin loppuraportti

Työkykyohjelma kuului pääministeri Marinin hallituksen työllisyystoimiin, ja sen tavoitteena oli löytää ratkaisuja olemassa oleviin osatyökykyisten työllistymisen ongelmiin. Ohjelmasta vastasi ja sitä toteutti TEM yhteistyössä STM:n kanssa vuosina 2019–2023.

12.5.2023

Suunta selkeäksi -hanke / Lone Parents Digital Activation (EaSI)

Suunta selkeäksi -hankkeen tavoite oli kehittää toimintamalleja, joiden avulla
voidaan parantaa yksinhuoltajien työllistymisen tukea ja osallisuutta. Lisäksi hankkeen välillinen tavoite oli tukea yksinhuoltajavanhempia heidän siirtymisessään lähemmäs työelämää ja siten parantaa heidän työelämävalmiuksiaan.

27.4.2023

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen - kokeiluhankkeen (ASTA-hanke) ulkoinen arviointi.

22.2.2021

S3-ALUSTA

EU-kumppanuuksista vauhtia Uudenmaan älykkääseen erikoistumiseen. Opas on RIS Boost – Uudenmaan älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemin vahvistaminen -hankkeen julkaisema.

11.2.2021

SUOMI 100 -juhlavuoden vaikutukset: Osa 2

Suomi 100 -juhlavuosi pyrki osallistamaan. Juhlavuoden toimintamallin tavoitteena oli tarjota kansalaisille erilaisia mahdollisuuksia osallistua valtiolliseen juhlaan ja kokea osallisuutta. Tässä raportissa keskitytään juhlavuoden tarkasteluun osallistumisen ja osallisuuden näkökulmista.

4.12.2020

Maaseutupolitiikan neuvoston arviointi 2016–2020

Arvioinnissa tarkasteltiin lisäksi MANEn työtapojen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä laajemmin maaseutupolitiikan asemoitumista aluekehittämisen viitekehyksessä. Tulokset pohjautuvat laajaan aineistoanalyysiin, minkä lisäksi toteutettiin asiantuntijahaastatteluita, sidosryhmäkysely ja verkostotyöpajoja.

9.3.2021

Esiselvitys työelämässä tapahtuvan oppimisen vaikuttavuuden indikaattoreista

Jatkuvan oppimisen mittaamiseksi voidaan ottaa käyttöön jo validoituja mittareita, jotka toisaalta mittaavat oppimisen vaikutuksia yksilöön ja toisaalta yritysten kypsyysastetta jatkuvan oppimisen mittaamisessa

15.10.2020

Ammatillisen koulutuksen uudistus teollisuuden kilpailukyvyn vahvistajana

Ammatillisen koulutuksen reformi on osin vastannut työelämän tarpeisiin ja lisännyt opiskelijoiden työllisyyttä - haasteita on yhä

5.12.2019

Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen tilanne ja tulevaisuuden tarpeet

Ikääntyneiden välimuotoisella asumisella tarkoitetaan sellaisia asumisratkaisuja, jotka asettuvat tehostetun palveluasumisen ja kaikenikäisten joukossa olevan tavallisen asumisen väliin.

12.03.2020

Sisäilmaosaamisen kartoitus

Sisäilmaosaamisen osaamiskartoituksen tavoitteena on kartoittaa rakennusalalla sekä kuntien kiinteistö- ja rakentamistehtävissä toimivien ammattilaisten sisäilmaosaaminen ja tunnistaa osaamisvajeita.

23.3.2020

Työnvälityksen kärkihankkeen pilottien toiminta- ja arviointitutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tukea TE-toimistoja työnvälityksen tulosperusteisten ostopalvelupilottien toteuttamisessa ja kehittämisessä.

29.11.2017

FiDiPro-ohjelman arviointi

FiDiPro funding has been available since 2006. This is the first evaluation of the funding programme. The evaluation focuses on the questions of relevance, efficiency and effectiveness.

15.10.2014

Innovatiiviset hankinnat

Tämä oppimateriaali on syntynyt Osaamiskeskusohjelman (OSKE) Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat -hankkeen valmennusaineiston pohjalta.

15.6.2014

Veneilyn trendit 2014

Veneiden ensirekisteröintien määrä painui vuonna 2013 historiallisen alas. Veneitä rekisteröitiin yli 600 kappaletta vähemmän kuin edellisenä vuotena. Myös veneviennin määrä on jatkanut laskua.

4.2.2014

Matkailun trendit 2014: Venäjä

Venäjän talouden hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu kasvoi toiseksi eniten maailmassa.

14.1.2014

RAY:n työllistymisen edistämisen avustukset

Selvityksessä analysoidaan RAY:n avustustoimintaa työllistymisen edistämiseksi tapaustutkimusten kautta.

5.6.2013

Sukupuolinäkökulma TE-toimiston palveluihin

Tutkimuksen teemana on tuottaa ymmärrystä sukupuolen merkityksestä TE-palveluiden ohjaamisessa, tuottamisessa ja hyödyntämisessä.

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä

Selvityksessä tarkastellaan rakennusalan toimilupajärjestelmään liittyviä hyötyjä, haittoja sekä kustannuksia

1.2.2015

TE-toimistojen yrityslähtöisen toimintamallin arviointi

Selvityksessä tarkasteltiin TE-toimistojen yrityslähtöisen toimintamallin toimivuutta.

22.2.2016

Työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen seuranta ja arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriölle tuotetun arvioinnin loppuraportti.

31.12.2015

Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin

Selvityksen on tehty näkyväksi vihapuheen ja häirinnän ilmenemistä yhteiskunnassa eri vähemmistöryhmien näkökulmasta.

3.3.2016

Uutta osaamista pk-yrityksiin

Tietoa, työkaluja ja toimintamalleja kansainvälisten opiskelijoiden hyödyntämisen tueksi. Muita matariaaleja sivulla www.uuttaosaamista.fi

19.1.2017

Ammatillinen koulutus ja TKI -tilannekatsaus

Tilannekatsauksessa selvitetään ammatillisen toisen asteen koulutuksen asemaa ja merkitystä alueellisen ja paikallisen tason TKI-toiminnassa.

21.9.2016

Alueiden vahvuuksien analyysi

Alueiden vahvuuksien analyysissä on tarkasteltu 18 maakunnan ydinvahvuuksia yritys- ja elinkeinoelämän näkökulmasta.

29.5.2017

Väestösuhteiden kartoitus

Miten meillä menee? Kartoitus väestösuhteiden tilasta Suomessa – painopisteenä vastaanottokeskuspaikkakunnat

1.6.2017

Osallisena opinnoissa

Tutkimus oppijoiden osallisuuden vahvistamisesta ammatillisessa koulutuksessa

30.4.2018

Selvitys yhdenvertaisuuden toteutumisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauskokeiluissa. Painopisteenä kielellinen saavutettavuus

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: