English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) toimivuutta selvitettiin

19.06.2024 Avainsanat: ,

TUVA-koulutus on toimiva kokonaisuus eri näkökulmista tarkasteltuna. Se antaa opiskelijoille valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen, ohjaa jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelman laadinnassa sekä vahvistaa edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto. TUVA-koulutuksessa opiskelijajoukko on moninainen ja heidän erilaisiin tarpeisiinsa vastataan yksilöllisin ratkaisuin. Tiedot ilmenevät Owal Groupin laatimasta selvityksestä.

Opiskelijat ovat yleisesti tyytyväisiä TUVA-koulutuksen toteutukseen ja opetukseen. Opiskelijaryhmien välillä oli joitain eroja tyytyväisyyden tason suhteen. Koulutukseen hakeutuminen oli opiskelijoiden mukaan sujuvaa, ja suuri osa opiskelijoista kokee, että heidän tavoitteensa ja toiveensa on huomioitu. Ohjauksen riittävyydestä eri opiskelumahdollisuuksiin liittyen oli kuitenkin vaihtelevia kokemuksia.

Opetus- ja ohjaushenkilöstö oli melko tyytyväistä TUVA-koulutukseen. Laissa säädetyt tavoitteet koettiin pääosin hyvin toteutuviksi. Hakeutuminen TUVA-koulutukseen on sujuvaa, ja yksilöllisiä suunnitelmia laaditaan ja seurataan opiskelun aikana. Erityisesti koulutuksen joustavuus ja monipuolisuus nähtiin vahvuuksina. Lisää resursseja kaivattiin ohjaukseen ja erityiseen tukeen. Lisäksi toivottiin ryhmäkokojen pienentämistä ja erityisopettajien määrän lisäämistä. TUVA-koulutuksen haasteina nousivat esille vieraskielisten opiskelijoiden runsas määrä ja kielitaidon vaatimukset, arvosanojen korottamiseen liittyvät asiat sekä vaativan erityisen tuen saatavuus.

Koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti TUVA-koulutuksen organisointiin, ammatillisten opintojen edellytysten täyttymiseen, opettajien kelpoisuusvaatimusten täyttymiseen, jatkuvan haun toimivuuteen, toimintaympäristöön, riittävään opinto-ohjaukseen sekä opettajaresurssien riittävyyteen. Järjestämislupasäätely koettiin toimivana ja perusteltuna, ja sen toivottiin säilyvän ennallaan. Eniten kritiikkiä kohdistui erityisopettajien vähäiseen määrään, rahoitusjärjestelmän toimivuuteen ja valmiuksien vahvistamiseen lukiokoulutukseen liittyen. Lisää resursseja toivottiin yksilölliseen tukeen, materiaaleihin sekä S2-opetukseen. TUVA-koulutuksen rahoitukseen suhtauduttiin eri tavoin ja siihen esitettiin erilaisia kehittämisehdotuksia.

Toimiva opiskeluhuolto on selvityksen mukaan tärkeää, sillä opiskelijoiden tuen tarpeet TUVA-koulutuksessa ovat moninaisia. Selvityksen tulosten perusteella opiskeluhuolto on organisoitu toimivalla tavalla ja yhteistyö eri toimijoiden kesken on sujuvaa. Opiskeluhuollon toimijat toivoivat enemmän ennakoivaa toimintaa, toimintamallien yhdenmukaistamista sekä lisää resursseja. Opiskeluhuollon toivottiin olevan vahvemmin läsnä opiskelijoiden arjessa opintojen alusta saakka.

TUVA-koulutuksen kehittämisehdotuksia

Owal Groupin selvityksen perusteella TUVA-koulutuksen kehittämiseksi tulisi tehdä seuraavia asioita:

  • Rahoitusjärjestelmän tarkentaminen huomioimaan vaihtelevat opiskelijamäärät ja sujuvat maksujärjestelyt
  • Vaatimusten selkiyttäminen kielitaidon osalta ennen TUVA-koulutuksen aloittamista
  • Sujuvien ja yhdenvertaisten käytäntöjen kehittäminen arvosanojen korottamiseksi
  • Ennakoivampien ja yhdenmukaisempien toimintamallien luominen opiskeluhuollolle
  • Alueellisen tasa-arvon varmistaminen vaativan erityisen tuen osalta
  • Resurssien riittävyyden tarkistaminen suhteessa opiskelijamääriin

Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1 936 henkilöä eri puolilta Suomea. Lisäksi kerättiin laaja haastatteluaineisto. Selvityksen haastatteluihin osallistui yhteensä 85 henkilöä.

Tutustu raporttiin täältä.

Tulosten esittely tästä.

Lisätietoja: 

Manager Minna Mayer, Owal Group, p. 040 709 6898, minna@owalgroup.com
Erityisasiantuntija Victor Nyberg, opetus- ja kulttuuriministeriö, victor.nyberg@gov.fi
Erityisasiantuntija Jari Rutanen, opetus- ja kulttuuriministeriö, jari.rutanen@gov.fiVastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: